VANHEMPAINOPAS – Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Lukuvuosi 2020-2021

YHTEYSTIEDOT

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinampa 050 3578023, rehtori@eliaskoulu.fi
Apulaisrehtori Gitte Forsberg 040 7037460, gitte.forsberg@eliaskoulu.fi
Opettajat 045 77333 861
Toimisto 045 77333 862, toimisto@eliaskoulu.fi
Talouspäällikkö Taru Öström 045 77333 863

Keittiö 045 77333 864

Erityisopetus (lk 1-6) 045 6782 808
Erityisopetus (lk 7-lukio)  040 7037 460
Terveydenhoitaja 040 3540 715
Koulupsykologi 040 6692 074
Koulukuraattori 040 3583056
Opinto-ohjaaja 050 5849249

Sampo (lk 3-6) 045 77333 865
Rautasampo (lk 7-9) 040 7504979
Iltapäivähoito 050 4656 334

Johtokunnan pj. Petri Hirsimaa 040 5085537

Wilma: https://yvkoulut.inschool.fi/
Kotisivut: www.eliaskoulu.fi
Osoite: Ehrensvärdintie 31 – 35, 00150 Helsinki

Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@elaiskoulu.fi

TYÖ- JA LOMA-AJAT 2020-2021

Syyslukukausi ke 12.8.2020 – la 19.12.2020
Syysloma viikolla 42
Joululoma su 20.12.2020 – ke 6.1.2021

Kevätlukukausi to 7.1.2021 – la 5.6.2021
Talviloma viikolla 8
Pääsiäisloma pe 2.4. – ma 5.4.2021
Helatorstaivapaa 13.5.2021

YLEISTÄ

Elias-koulu on steinerpedagoginen yhtenäiskoulu (luokat 1 – 13), jossa opiskelee noin 360 oppilasta. Henkilökuntaa on kaikkiaan neljäkymmentäviisi, näistä opettajia 37. Koulua ylläpitää Elias-koulun kouluyhdistys ry, joka on saanut Valtioneuvostolta luvan toimia opetuksen järjestäjänä. Oppilaita kouluun otetaan ilmoittautumisikäjärjestyksessä tai koulutien varrella pääkaupunkiseudulta.

Opetus on luokkamuotoista; oppilailla on oma kotiluokka. Luokanopettaja opettaa luokkaansa pääsääntöisesti kahdeksanteen luokkaan saakka. Yhdeksännellä luokalla siirrytään aineopettajavaiheeseen. Käytännön asioista yläluokilla huolehtii luokanvalvoja.

Steinerkoulussa oppilaat, opiskelijat, opettajat ja vanhemmat muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti koulun kehittämiseen ja kuukausittaiseen koulurytmiin vanhempainiltojen, teemapäivien, yhteisten kokousten ja tapahtumien merkeissä.

OPETUSSUUNNITELMASTA

Steinerkoulun opetussuunnitelman päätavoitteena on inhimillinen kasvu ja ihminen itse muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Elias-koulun opetussuunnitelma perustuu steinerkouluille yhteisiin lähtökohtiin sekä suomalaisen perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Oppilaan kokonaisvaltainen ja yksilöllisyyttä kunnioittava lähestymistapa luo pohjaa yhteisöllisyyden kehitykselle ja toisten ihmisten huomioimiselle. Koko koulutyöskentely on taiteen läpäisemää. Myös erillisiä taito- ja taideaineiden oppitunteja on runsaasti siten, että koulupäivän aikana lukuaineet sekä taito- ja taideaineet muodostavat harmonisen kokonaisuuden.

Steinerkouluissa on myös oma oppiaineensa, eurytmia. Se on liikuntataiteen muoto, jossa äänteitä ja säveliä ilmaistaan liikkeen avulla. Eurytmiaa opetetaan ensimmäisestä luokasta lähtien 1 – 2 tuntia viikossa. Eurytmian opetusta esitellään vanhempainilloissa ja oppitunteja saa myös mielellään tulla seuraamaan.

Ikäkausiopetus

Ikäkausiopetus perustuu steinerpedagogiseen käsitykseen ihmisen kehityksestä. Jokaiselle ikäkaudelle on opetuksessa oma teemansa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä tasapainoiseksi yksilöksi. Kaikki oppiaineet integroituvat vuotuiseksi kokonaisuudeksi.

Opetus alaluokilla

Erityisesti alaluokilla turvallisuus, päivärytmi ja kiireettömyys ovat tärkeitä tekijöitä kasvatuksessa. Koska oma opettaja tuntee luokkansa lapset, se mahdollistaa jokaisen lapsen yksilölliseen kehitykseen paneutumisen opetuksessa. Aineenopettajia voi olla esimerkiksi kielissä ja musiikissa. Oppikirjoja käytetään opetuksessa etupäässä lähdekirjallisuutena, ja oppilaat tekevät omat työkirjansa itse. Alakoulun ylemmillä luokilla oppikirjoja voidaan käyttää matematiikassa, kielissä ja äidinkielessä. Teoria-aineiden lisäksi on paljon kaikille yhteisiä taito- ja taideaineita, esimerkiksi maalausta, musiikkia, käsitöitä ja puutöitä. Taito- ja taidenaineet ovat tärkeitä ihmisen minuuden vahvistamisen, aivotoiminnan ja motoriikan kehittymisen sekä oppimisen tehostumisen kannalta. Ne myös edistävät sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisöllisyyden kokemusta ja itseilmaisua, sekä harjoittavat luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Opetus murrosiässä ja varhaisnuoruudessa

Murrosiässä nuori alkaa kyseenalaistaa vanhempien ja opettajien mielipiteitä ja näkemyksiä asioista ja alkaa suuntautua elämässään kodista kohti maailmaa. Opetuksessa pyritään tekemään maailmaa ymmärrettäväksi, perehdytään ilmiöiden lainalaisuuksiin ja tarkastellaan asioita monesta eri näkökulmasta. Opetuksessa rohkaistaan oppilaita itsenäiseen tiedonhakuun ja omakohtaisen tiedon rakentamiseen. Oppilaassa pyritään herättämään mielenkiintoa, vastuullisuutta ja rakkautta maailmaa kohtaan sekä ymmärrystä oman elämän ja valintojen mielekkyydelle.

Opetus lukiossa

Lukiossa opetuksen painopiste siirtyy enenevässä määrin oman, itsenäisen ajattelun kehittämiseen ja tiedonhankintaan. Aineenopettajat ovat oman alansa asiantuntijoita. Taideaineita ja kädentöitä on edelleen. Opetuksen laaja-alaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Luontoleirejä ja työelämään tutustumista on vuosittain koulutyön ohella. 12. luokalla opiskelijat tekevät näytelmän sekä kulttuurimatkan.
Oman identiteetin löytäminen ja tiedostaminen ovat keskeisessä asemassa lukiovaiheen opetuksessa. Eri elämänalueiden käsitteleminen kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti, oman arvostelukyvyn ja velvollisuudentunteen kehittäminen ja käyttäminen sekä siirtyminen yhteiskuntaan ja oman paikkansa löytäminen maailmassa.

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka

Kolmannellatoista luokalla opiskelijat opiskelevat vain niitä aineita, jotka he kirjoittavat ylioppilaskirjoituksissa. Vastapainoksi lukuaineiden opiskeluun voi myös valita taito- ja taideaineita valinnaisainetarjottimelta. 13. luokan kurssit ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja eli ns. abikursseja. Tavoitteena on valmistautua yo-kirjoituksiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti.

Uskonnon opetus

Elias-koulussa tarjotaan evankelis-luterilaisen (UE) uskonnonopetuksen lisäksi opetusta elämänkatsomustiedossa (ET), ortodoksiuskonnossa (UO). Myös muiden uskontokuntien opetus on mahdollista vanhempien niin pyytäessä, mikäli kouluun saadaan muodostettua vähintään kolmen oppilaan opetusryhmä. Jos oppilas kuuluu evankelis-luterilaiseen uskontoon, annetaan hänelle ev.lut. uskonnon opetusta. Jos hän kuuluu johonkin muuhun uskontokuntaan, voi hän valita joko oman uskontokuntansa mukaisen uskonnon opetuksen tai ev.lut. uskonnon opetuksen.

Suomi toisena kielenä opetus (S2)

Oppilas, jonka suomen kielen taso ei vastaa äidinkielen ikätasoa, kuuluu S2-opetuksen piiriin. Arvion tasosta tekevät oppilasta opettavat opettajat ja S2-opettaja yhdessä oppilaan oltua muutamia viikkoja koulussa. Äidinkielen opettaja ja S2-opettaja tekevät päätöksen S2-opetuksesta kuultuaan asiassa huoltajia. Tavoitteena on, että oppilas saa oman kielitaitotasonsa mukaista opetusta suomen kielessä.

Kotikielen opetus

Niille perusasteen oppilaille, joilla on muu äidinkieli kuin suomi, tarjotaan koulupäivän päätyttyä 1– 2 kertaa viikossa kotikielen opetusta. Kotikielen opetusryhmä pyritään järjestämään omalla koululla, mikäli ryhmässä on vähintään 10 oppilasta.

KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ

Oppituntien aikataulu

Luokilla 1 – 8 oppitunnit alkavat pääsääntöisesti klo 8.30. Luokilla 9 – 13 koulun aloitusaika vaihtelee. Työjärjestykset löytyvät Wilmasta (https://yvkoulut.inschool.fi/).

Juhlat

Lukuvuoden juhlilla on suuri merkitys niin kasvatuksellisesti kuin sosiaalisesti yhdistävänä tekijänä. Juhlat jäsentävät kouluvuotta ja vuodenaikojen kiertokulkua.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt löytyvät Wilmasta kohdasta tiedotteet.

Koulun säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulumatkoilla sekä koulun toimintasuunnitelmaan kirjattujen retkien ja matkojen aikana.

Välituntialue

Ensimmäinen luokka on välitunneilla koulun länsipäädyssä olevalla leikkialueella. Tällöin muut luokat eivät käytä aluetta.
2 – 5. luokka ulkoilee aidatulla koulualueella.
6 – 8 luokille järjestetään lukuvuoden aikana teemavälitunteja, joiden aikana voidaan urheilla, skeitata, pelata jne. Tällöin luokalla on erityinen välituntivalvoja.

9 -13 luokat voivat viettää välitunteja myös luokassa. Suositeltavaa on kuitenkin käydä ulkona muutaman kerran päivässä.

Käyttäytymisohjeita koulussa

Tule ajoissa oppitunneille.
Tee tehtävät tunnollisesti.
Käyttäydy asiallisesti.
Ota toiset huomioon.
Huolehdi työrauhasta.
Pukeudu asianmukaisesti tilanteen ja sään mukaan.
Älä käytä päihteitä.

Oppikirjat ja kotitehtävät

Steinerkoulussa ei alaluokilla pääsääntöisesti hankita oppikirjoja, vaan ne tehdään itse. Lukioluokilla oppikirjat tulee kuitenkin hankkia, mikäli koulun opetussuunnitelmassa on näin määritelty. Oppikirjalista löytyy koulun kotisivuilta https://eliaskoulu.fi/lukion-oppikirjat/.

Alaluokilla kotitehtävien tarkoituksena on harjoitella opiskelurytmiä, kerrata koulussa opittuja tai valmistautua seuraavan päivän oppitunteja varten. Ylemmillä luokilla kotitehtäviä on enemmän ja tavoitteena on syventää ja kerrata koulussa käsiteltyjä asioita.

Kotitehtävien tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. Annetut tehtävät tulee tehdä viipymättä ja asianmukaisesti. Jos oppilaalla on ollut tehtävät usein tekemättä, tulee tästä merkintä Wilmaan. Tavoitteena on yhteistyössä kodin kanssa varmistaa, että oppilas löytää oman oppimistyylinsä ja opiskelee sen mukaisesti myös itsenäisesti kotona. Mikäli kotitehtävien tekemisestä on kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan luokanopettajaan tai luokanvalvojaan.

Vihkotyöskentely

Vihkotyöskentely on yksi steinerkoulun erityispiirteistä. Oppilaat tekevät oppituntien aikana omaksumastaan sisällöstä oman vihon kuvineen, teksteineen ja kansineen. Tavoitteena on tukea oppilaan oman ymmärryksen kehittymistä ja samalla kasvattaa omakohtaista suhdetta käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin. Alaluokilla vihkotyöskentely tapahtuu opettajan ohjauksessa, mutta vähitellen siirrytään kohti itsenäistä tiedonhankintaa ja kykyä jäsentää tietoa omalla persoonallisella tavalla soveltaen

Ruokailu

Ruokailu tapahtuu koulupäivän aikana koulun ruokalassa klo 10.00 alkaen. Elias-koulussa pyritään kiinnittämään huomiota ruokalan viihtyisyyteen ja ruuan laatuun. Ruokalistat löytyvät koulun kotisivuilta https://eliaskoulu.fi/ruokalista/ . Tarjolla on aina myös kasvisvaihtoehto.

Erityisruokavalioon tarvitaan lääkärintodistus, josta kopio toimitetaan luokanopettajalle tai -valvojalle kirjallisesti.

Poissaolot ja myöhästymiset

Huoltaja ilmoittaa Wilman pikaviestillä tai tekstiviestillä luokanopettajalle tai -valvojalle hyvissä ajoin ennen koulupäivän alkua, mikäli oppilas joutuu olemaan pois koulusta. Jos poissaoloja on lukuvuoden aikana paljon, pyydetään huoltajat palaveriin ja selvitetään, mistä poissaolot johtuvat ja mitä voitaisiin tehdä poissaolojen vähentämiseksi. Myös huoltajat voivat toivoa palaveria.

Luokanopettaja tai –valvoja myöntää luvan 1 – 3 päivän poissaoloon, rehtori yli kolmen päivän poissaoloon. Poissaolokaavake täytetään Wilmassa tai paperiversiona. Kaavakkeen saa luokanopettajalta tai luokanvalvojalta tai koulun kotisivuilta kohdasta Lomakkeet ja oppaat. Poissaolojen aikana tekemättä jääneet tehtävät on selvitettävä.

Myöhästymisiä seurataan Wilmassa. Alaluokilla usein toistuvista myöhästelyistä soitetaan kotiin ja sovitaan menettelystä myöhästelyn lopettamiseksi. Tavoitteena on oppia jo alaluokkien aikana järjestelmällinen ja täsmällinen tapa työskennellä. Poissaolon tai myöhästymisen takia tekemättä jääneet työt korvataan aina opiskellen. Suorittamisesta sovitaan ao. opettajan kanssa erikseen.

Tapaamiset opettajan kanssa

Luokilla 1 – 9 pidetään tarpeen mukaan tapaamisia vanhempien ja opettajan välillä. Tapaamisessa käydään läpi oppilaan koulutyöhön olennaisesti liittyviä asioista, asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Luokanopettaja vierailee oppilaan kotona ensimmäisten luokkien aikana. Tavoitteena on syventää opettajan oppilaantuntemusta. Kotikäynnin aika sovitaan opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Mikäli oppilas tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa tai käytökseensä, kutsutaan huoltajat koululle erilliseen palaveriin, jonka tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman sujuva opiskelu.

Lukiossa palavereita pidetään tarpeen mukaan.

Koulumatkat

Elias-kouluun tulee oppilaita laajalta alueelta pääkaupunkiseudulta. Koulumatkan turvallisuutta ja sujuvuutta edistetään yhteistyössä kodin kanssa.

Huoltaja, joka ei pysty maksamaan koulumatkakuluja itse, voi anoa matkakorttioikeutta koululta. Matkakorttianomuskaavakkeen ja hakuohjeet saa toimistosta.

Opintoretket ja leirikoulut

Elias-koulun opetussuunnitelmaan tai lukuvuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu useita retkiä ja leirikouluja, jotka kuuluvat olennaisesti koulutyöhön ja kunkin oppiaineen sisältöihin. Opettaja informoi retkistä ja leirikouluista kirjallisesti hyvissä ajoin Wilman kautta. Infossa on mainittu, mitä kotona pitää retkeen tai leirikouluun liittyen huomioida.

Retkien ja leirikoulujen kulut katetaan luokkakassasta, koulun tuella tai keräämällä yhdessä rahaa retkeä varten. Lukiossa on myös huoltajille maksullisia retkiä ja matkoja. Muiden steinerkoulujen kanssa järjestetään teemapäiviä ja tapahtumia.

Kerhot

Elias-koulussa toimii useita kerhoja, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti luokkien 1 – 9 oppilaille. Kerhoista tiedotetaan erikseen niitä luokkia, joille kerhot on suunnattu. Kerhojen vetäjinä on joko koulun opettajia tai ulkopuolisia alan taitajia. Kerhoihin osallistuminen on maksutonta.

Kansainvälisyys

Koska steinerkoulu on kansainvälinen koululiike, on oppilailla mahdollisuus tutustua vaihto-oppilaana myös muissa maissa sijaitseviin steinerkouluihin. Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta. Oppilasvaihtoa ei suositella alaluokkien oppilaille.

Ylläpitomaksut

Elias-koulun kouluyhdistys ry:n koulutoiminnan vapaaehtoinen ylläpitomaksu on 80 euroa/kk/perhe (luokat 1 – 9) ja 95 euroa/ kk / perhe (luokat 10 – 13). Lasku lähetetään lukukauden alussa kotiin postitse.

Vakuutukset

Koulun vakuutukset korvaavat kouluajalla tapahtuneet tapaturmat ja vahingot. Huoltajat täyttävät ja allekirjoittavat vakuutuskaavakkeen välittömästi tapaturman tai vahingon jälkeen. HUOM: Mikäli oppilas ei ole noudattanut koulun sääntöjä, joutuu hän korvaamaan aiheuttamansa vahingon itse.

Löytötavarat

Löydetyt arvotavarat toimitetaan koulun toimistoon.

Kotisivut

Elias-koulun kotisivujen osoite on www.eliaskoulu.fi . Kotisivuilta löydät Elias-kouluun ja koulutyöhön liittyvät asiat kätevästi.

Wilma

Saat postitse avainkoodin Wilmaan (https://yvkoulut.inschool.fi/) ja ohjeet, joiden avulla luot perheellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ensimmäisissä vanhempainilloissa syksyllä opastetaan Wilman käyttöön ja sovitaan, miten huoltajat ja opettaja käyttävät Wilmaa lukuvuoden aikana. Wilmassa voit lähettää pikaviestejä, tarkastella työjärjestyksiä, seurata lapsesi poissaoloja ja arviointia jne.

OPPIMISEN TUKI

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki edellyttää monipuolista yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää. Opettaja voi konsultoida esimerkiksi erityisopettajaa, jonka jälkeen yhdessä voidaan miettiä tarvittavia toimenpiteitä. Oppilaalla on oikeus riittävään tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä.

Perusopetuksessa on käytössä komiportainen tuki. Tuen tasoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (POL 24.6.2010/642). Tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäynninohjaajan tuki, osa-aikainen opiskelu pienryhmässä sekä moniammatillinen yhteistyö oppilashuollon kanssa.

Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Mukana on yleensä opettaja/opettajia, erityisopettaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita sekä rehtori.
Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös oppilashuollon asiantuntijoiden, esimerkiksi psykologin, kuraattorin ja/tai terveydenhoitajan kanssa.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä. Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joiden tuen tarve ei ole pysyvää eikä kovin laajaa.

Tehostettu tuki

Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tuen tarve osoittautuu pysyväksi tai pitkäaikaiseksi. Tehostettu tuki on luonteeltaan intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa oppilasta siten, että hän voi saadun tuen jälkeen palata yleisen tuen piiriin.

Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa pedagoginen arvio. Luokanopettajalla ja aineenopettajilla on keskeinen rooli pedagogisen arvion laatimisessa. Tarvittaessa mukana voi olla erityisopettaja tai muita asiantuntijoita. Tehostetun tuen aloittaminen päätetään moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. Tuen tarvetta seurataan säännöllisesti.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään pääsääntöisesti niin, että oppilas on sitä ennen saanut yleistä ja tehostettua tukea. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan oppimisen etenemisestä laaditaan pedagoginen selvitys. Sen laatimisessa hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa. Erityisen tuen päätös on hallintolain mukainen päätös, jonka tekee rehtori moniammatillisen yhteistyöryhmän suosituksesta. Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytyminen huoltajien kanssa on tärkeää. Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä.

Kaikille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka ohjaa oppilaalle annettavaa opetusta ja muuta tukea. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina oppilaan tuentarpeen muuttuessa. Kuitenkin erityisen tuen päätös tarkistetaan aina 2. ja 6. vuosiluokan aikana ennen nivelvaihetta.

Erityisen tuen purkaminen tapahtuu rehtorin päätöksellä moniammatillisen yhteistyöryhmän suosituksesta.

Erityinen tuki lukiossa

Opiskelijan on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksiaan erityisopettajan kanssa. Ojauksen yhteydessä voidaan opiskelijalle suunnitella myös erilaisia tukitoimia ja käydä läpi opiskelijan eri tarpeita. Lukion erityisopettajana toimii Gitte Forsberg, p. 040 7037460.

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjausta alaluokilla antavat luokanopettajat. Opinto-ohjaajana luokilla 9 – 13 toimii Tiina Oksanen, p. 050 5849249. Opinto-ohjauksen tavoitteena on oppilaan opiskelutekniikan ja –menetelmien kehittäminen, itsetuntemuksen kasvaminen sekä myönteinen asennoituminen koulutyöhön ja opiskeluun.

Opinto-ohjaaja antaa tietoa työelämästä, ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä henkilökohtaisten valintojen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Opinto-ohjauksen tunneilla käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia, koulutuksellisia ja työelämään liittyviä teemoja. Opinto-ohjaaja käy yksilölliset keskustelut oppilaiden kanssa vähintään kerran lukuvuodessa.

Tukiopetus

Oppilas, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opetuksesta esim. sairauden takia, on oikeutettu saamaan tukiopetusta. Tukiopetusta antaa ko. oppiaineen opettaja koulupäivän ulkopuolella. Viikoittaisen tukitunnin ajankohta on merkitty Wilman työjärjestykseen. Kotiin tulee ilmoitus Wilman pikaviestillä. Myös huoltajat voivat pyytää tukiopetusta ao. opettajalta suoraan.

Tukiopetusta voi erityisestä syystä saada myös oppitunnin aikana.

Erityisopetus

Jos oppilaalla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on hänellä oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen muun opetuksen ohessa. Oppilaat ohjautuvat erityisopettajalle luokanopettajan/luokanvalvojan suosituksesta tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Lukiossa opiskelijat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä erityisopettajaan. Erityisopettajat seuraavat opettajien tukena eri luokkien oppilaiden oppimisessa ilmeneviä haasteita. Elias-koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa: Pirkko Liimatainen (lk 1-6) ja Gitte Forsberg (lk 7-13).

Pienryhmäopetus

Elias-koululla toimii kaksi pienryhmää: Sampo (luokat 3-6) ja Rautasampo (luokat 7-9).
Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. Oppilasta tuetaan hänelle vaikeassa aineessa tai osa-alueessa pienemmässä ryhmässä huoltajan kanssa yhdessä sovittu määrä.

OPPILASHUOLTO

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kehittää, suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppilashuoltoa ja sen toteutumista. Ryhmässä voidaan ideoida tai järjestää esimerkiksi koko koulun tai joidenkin luokka-asteiden yhteisiä hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä, vierailuja tai työpajoja. Luokkien hyvinvointia voidaan seurata kyselyjen ja keskustelujen avulla. Oppilaat osallistuvat em. tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ikäkauden mukaisesti.

Elias-koulussa toimii sekä perusasteen että lukioluokkien oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, erityiseurytmisti, kuvataiteen erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja sekä koulukuraattori ja koulupsykologi. Luokanopettaja tai luokanvalvoja kutsutaan mukaan OHR-kokoukseen, kun hänen oppilaidensa tai luokkansa asioita käsitellään.

Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumuksella.

Koulupsykologi

Kouluspykologi Sofia Lindgren työskentelee Elias-koululla keskiviikoisin ja torstaisin. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä.
Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.
• Puhelin: 040 6692 074,
• Sähköposti: anni.jaalas@hel.fi

Koulupsykologitoiminnan tarkoituksena on psykologisin menetelmin tapahtuva oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja muun hyvinvoinnin edistäminen niin peruskoulussa kuin lukiossa. Tätä varten koulupsykologi tarjoaa oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neuvottelu- ja ohjauspalveluita. Työn pääpainopisteenä ovat oppilaiden kanssa käytävät yksilökeskustelut, neuvottelut huoltajien kanssa sekä yksilötutkimukset oppilaille. Koulupsykologi tekee yhteistyötä opettajien ja muun koulun henkilökunnan kanssa sekä ohjaa oppilaita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.
Oppilaat voivat ohjautua koulupsykologin luokse omasta, vanhempien tai opettajan aloitteesta. Oppilaalla on itsellään oikeus päättää, haluaako hän tavata koulupsykologia. Yleisimpiä tapaamissyitä ovat mm. oppimiseen, mielialaan, jännitykseen, ahdistukseen tai levottomuuteen liittyvät syyt. Myös kaveri- ja perhesuhteet ovat yleisiä syitä koulupsykologin luokse ohjautumiseen.

Koulukuraattori

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 2. kerroksessa.
Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.
• Puhelin: 040 3583 056
• Sähköposti: katjamari.hartman@hel.fi

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Kuraattori työskentelee lasten ja nuorten arjen sujumiseksi yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren verkostoon kuuluvien kanssa. Yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilöinä, ryhmissä ja kouluyhteisön jäsenenä.

Kun vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan tai nuorestaan tai nuori itse haluaisi tulla keskustelemaan esimerkiksi seuraavista asioista:
• koulunkäynti ei kiinnosta
• koulunkäynti ei suju
• on koulusta myöhästelyjä tai poissaoloja
• lapsi tai nuori käyttäytyy levottomasti tai vetäytyy liikaa
• koulukavereiden kanssa on pulmia
• elämässä tapahtuu suuria muutoksia
• vapaa-ajan tekemiset huolestuttavat
• kotona on ristiriitoja tai muuta huolta, voitte ottaa yhteyttä kuraattoriin. Selvitämme kanssanne yhdessä tilannetta ja etsimme siihen ratkaisuja luottamuksellisissa keskusteluissa yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja Pipsa Koponen työskentelee Elias-koululla maanantaisin, torstaisin sekä joka toinen perjantai.

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat terveystarkastuksissa. Lääkärintarkastukset ovat ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella sekä 11.luokalla.

Äkillisissä tapauksissa koulupäivän aikana annetaan koulussa välitön ensiapu ja ohjataan tarvittaessa hoitoon ensisijaisesti julkisiin terveyskeskuksiin tai sairaaloihin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Opettaja ilmoittaa koulupäivän aikana sairastuneen huoltajalle, mikäli oppilas joudutaan lähettämään kotiin.

Terveydenhoitajaan saa yhteyden parhaiten puhelimitse, p. 040 3540 715.

Koululääkärinä toimii kaupungin koululääkäri, jonka tiedot saa terveydenhoitajalta. Koululääkärin aika varataan terveydenhoitajan kautta.

Elias-koulun pedagogisena lääkärinä toimii Ylle Pechter.

Hammashoito

Alle 18-vuotiaan terveen lapsen hampaiden terveystarkastukset tekee suuhygienisti, joka ohjaa lapsen hammaslääkärin vastaanotolle tarvittaessa. Hammashoitola lähettää kutsun hammastarkastukseen suoraan kotiin.

Iltapäivätoiminta

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarjotaan iltapäivähoitoa koulupäivän jälkeen ma – pe klo 17 saakka. Iltapäiväkerhon tilat sijaitsevat koulun vieressä Merimessin tiloissa, Perämiehenkatu 2. Toimintaa on paljon myös koulun tiloissa. Kerhon vetäjät ovat oppilaita vastassa koulun päättyessä.

Iltapäiväkerhon vastuuhenkilöinä toimivat Sari Nordström ja Ressu Ala-Könni.

Iltapäiväkerhoon haetaan Opetusviraston lomakkeella, joka lähetetään 1 – 2-luokkalaisille lukuvuoden alussa. Lomakkeen voi myös hakea koulun toimistosta.

OPPILASTOIMINTA

Oppilaskunta

Elias-koulun oppilaskunnan tarkoituksena on osallistua koulutyön suunnitteluun, lisätä viihtyisyyttä koulussa, toimia yhdyssiteenä oppilaiden ja opettajien välillä ja järjestää tapahtumia.
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Elias-koulun oppilaat. Oppilaskunnan toimeenpanevana elimenä toimii oppilaskunnan hallitus, johon jokainen luokka neljännestä luokasta ylöspäin valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa. Oppilaskunnan ensimmäisessä kokouksessa syksyllä hallitus järjestäytyy ja valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan sekä opettajien edustajan.

Elias-koulussa toimii sekä oppilaskunta (luokat 4 – 9) että lukion opiskelijakunta (luokat 10-13). Oppilaskunta ja opiskelijakunta valitsevat opettajajäsenen huolehtimaan tiedonkulusta opettajien ja oppilaskunnan/opiskelijakunnan välillä.

Työelämään tutustuminen (TET)

Työharjoittelun tavoitteena on perehtyä omakohtaisesti eri ammatteihin, vahvistaa näkemystä omasta tulevaisuudesta ja antaa virikkeitä omaan urasuunnitteluun.

Seitsemännen luokan TET-harjoittelu on koulun ruokalassa. Kahdeksannella luokalla järjestetään yksi TET-jakso ja yhdeksännellä luokalla kaksi TET-jaksoa, jotka ovat kaikki vapaavalintaisia. Lukion 11.luokalla on kaksi viikon mittaista harjoittelua: maatalousharjoittelu ja sosiaalialan harjoittelu. Opinto-ohjaaja auttaa työharjoittelupaikkojen etsimisessä, mutta pääsääntöisesti oppilaat etsivät työpaikat itsenäisesti.

Miltei kaikissa oppiaineissa tehdään tämän lisäksi tutustumiskäyntejä. Koululla käy myös vierailijoita eri ammattialoilta sekä tehdään projektitöitä eri aihealueisiin liittyen.

Juhlat, näytelmät ja esitykset

Erilaiset juhlat ja tapahtumat löytyvät koulun kotisivuilta.

ARVIOINTI

Oppilaan arvioinnin perusteet

Oppilaan arviointi Elias-koulussa on kannustavaa, jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnissa huomioidaan oppilas kokonaisena, kasvavana ja kehittyvänä ihmisenä. Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelijan opiskelua, tukea hänen kasvuaan ja kehitystään sekä vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana. Arvioinnista käyvät ilmi sekä oppilaan vahvuudet että kehittämisen kohteet.

VANHEMMAT

Kouluyhdistys

Elias-koulua ylläpitää Elias-koulun kouluyhdistys ry, joka on saanut valtioneuvoston luvan toimia koulutuksen järjestäjänä ja saada valtion tukea koulutukseen. Yhdistyksen toiminta painottuu talousasioihin. Yhdistys noudattaa yhdistyslakia ja ylimpänä päättävänä elimenä ovat kouluyhdistyksen kokoukset. Kouluyhdistys valitsee koulun johtokunnan, joka toimii myös kouluyhdistyksen hallituksena.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Petri Hirsimaa p. 040 508 5537.

Johtokunnan jäsenet valitaan Elias-koulun kouluyhdistys ry:n syyskokouksessa, josta tulee tieto kotiin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Jäsenistöön kuuluvat vanhempien edustajien lisäksi rehtori ja kaksi opettajakunnan edustajaa sekä tarvittaessa oppilaskunnan puheenjohtaja oppilaita koskevan päätöksenteon yhteydessä. Johtokunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa koulun ruokalassa. Johtokunta tiedottaa päätöksistään Wilman tiedotteissa.

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa koulun toimintaa sekä edustaa koulua suhteessa viranomaisiin.

Vanhempaintoiminta

Vanhemmat osallistuvat steinerkoulussa koulutyöhön monin eri tavoin: luokkakohtaiset vanhempainillat, tiivis yhteydenpito luokanopettajaan, kotikäynnit, koulun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (johtokunta ja luokkatoimikunnat) ja varainhankinta (myyjäisten järjestäminen).

Tavoitteena on, että jokainen löytää oman tapansa toimia kouluyhteisössä ja tuntee kuuluvansa yhteisön jäseneksi. Kynnys ottaa yhteyttä kouluun on matala ja kaikista asioista keskustellaan yhdessä.

Jokaisella luokalla valitaan luokkavastaavat. Luokkavastaavien tehtävänä on toimia luokan vanhempien edustajana ja yhteyshenkilönä koulun kanssa.

Myyjäistyöryhmä

Elias-koulussa järjestetään vuosittain kolme kertaa perinteikkäät markkinat: Mikkelin markkinat, joulumyyjäiset ja kevätmyyjäiset. Markkinoiden järjestämisestä vastaa myyjäistyöryhmä, johon valitaan toimihenkilöt koulun vanhemmista ja opettajista lukuvuodeksi kerrallaan.

KOULUN HISTORIAA

Elias-koulu on osa kansainvälistä steinerkoulujen koululiikettä, jonka perusti itävaltalainen Rudolf Steiner vuonna 1919 Waldorf-Astoria-tehtaan työläisten lapsille. Nykyisin steinerkouluja on lähemmäs tuhat ympäri maailmaa. Suomessa steinerkouluja on 25. Vuonna 2019 juhlimme 100-vuotiasta steinerkoulua joka puolella maailmaa.

Elias-koulu on vanhempien perustama yksityinen steinerkoulu, joka aloitti toimintansa syksyllä 1982 Kaivopuiston yksityisenä opetusryhmänä. Nykyisin koulussa on 13 luokkaa. Peruskoulun osalta Elias-koulu on Helsingin kaupungin sopimuskoulu, joka saa saman yhteiskunnan avustuksen kuin muutkin yksityiskoulut. Elias-koulun lukio on itsenäinen toimintayksikkö, joka toimii Helsingin Rudolf Steiner –koulun lukioluvan puitteissa.

KOULUN TALOUS

Elias-koulua ylläpitää Elias-koulun kouluyhdistys ry, joka vastaa koulun taloudesta. Huoltajat maksavat koulutoiminnan vapaaehtoista ylläpitomaksua kouluyhdistykselle. Lukuvuonna 2019 – 2020 maksut ovat 80 euroa/perhe/kk perusasteen opetuksen osalta ja 95 euroa/perhe/kk lukio-opetuksen osalta. Ylläpitomaksuilla katetaan perusastetta huomattavasti laajempi taito- ja taideaineiden tarjonta ja korkeatasoiset opetusmateriaalit.

SUOSITELTAVAA LUETTAVAA

Paalasmaa Jarno: Steinerkoulun ABC
Dahlström Marja: Muodosta minuuteen
Dahlström Marja: Steinerkoulun keskeisiä piirteitä
Steiner, Rudolf: Tasapainoinen kasvu ja kasvatus
Steiner, Rudolf: Keskusteluja kasvatuksesta
Koepke Herman: Seitsemänvuotias lapsi
Virkkunen Kaisu: Sadut ja satukuvat
Wais Mathias: Lapsuus ja nuoruus nykyaikana

KEVÄTJUHLAPUHE

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinamman puhe Paasitornissa 1.6.2019 Hyvä juhlayleisö! Hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Tämä vuosi on [...]

Kevätjuhlapuhe

rehtori Kirsi Perttola-Ylinampan puhe Paasitornissa 2.6.2018 Arvoisat juhlavieraat, hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Yksi kouluvuosi on jälleen [...]

Rehtorin puhe

Vt. rehtori Gitte Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Rakkaat oppilaat, arvoisat abiturientit, hyvät vanhemmat, sukulaiset sekä kunnioittamani kollegat Elias-koulussa. Meidän elämämme [...]

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]