Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten.

Koulu on luokkamuotoinen 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluu ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka.

Luokkamuotoisuus tarjoaa turvallisen ja viihtyisän kouluyhteisön. Oppilailla on pysyvä luokkayhteisö, oma luokanvalvoja ja kotiluokka sekä tutut aineenopettajat, jotka yhdessä luokanvalvojan kanssa seuraavat oppilaiden etenemistä koulun loppuun saakka.

Opetussuunnitelman eri oppiaineet yhdessä rakentavat kasvatuksellisen kokonaisuuden, joka antaa monipuolisen yleissivistyksen.

Lukuaineet

Lukuaineiden opetus on havainnollistavaa, elämyksellistä ja mahdollisimman konkreettista. Tavoitteena on, että oppilas pystyy muodostamaan kokonaiskuvan opetettavasta aineesta ja soveltamaan oppimaansa käytännössä. Reaaliaineet opetetaan pääsääntöisesti neljän viikon mittaisissa jaksoissa, laajempi kokonaisuus kerrallaan. Äidinkieli, vieraat kielet ja matematiikka on sijoitettu viikottaiseen työjärjestykseen, jotta pystytään varmistamaan jatkuva harjoittelu ja hyvät oppimistulokset.

Lukuaineiden opiskelussa huomioidaan tiedollisten taitojen kehittämisen rinnalla vahvasti myös taiteellinen ja yksilöllinen näkemys käsiteltävästä aihekokonaisuudesta. Käytetyt työskentelytavat ovat monipuolisia ja innostavia.

Taito- ja taideaineet

Taidekasvatus ei rajoitu vain taideaineiden tunneille vaan se läpäisee myös muun opetuksen mm. työkirjatyöskentelynä, näyttelemisenä ja juhlavalmisteluina.

Kaikille yhteisinä taideaineina opetetaan musiikkia, kuvataidetta, eurytmiaa, ilmaisutaitoa sekä taidetietoa.

Kädentaitoja harjaannutetaan tekstiili-, puu-, kivi-, metalli- ja savitöissä, kirjansidonnassa sekä kotitaloudessa.

Leirikoulut ja työharjoittelu

Retket ja leirikoulut kuuluvat opiskeluun eri luokka-asteilla. Opetussuunnitelmaan kuuluvat kaikille 10. luokan Lapin-leiri ja 12. luokan päätösmatka ulkomaiseen kulttuurikohteeseen.

Kahden viikon mittainen työharjoittelu kuuluu 9. ja 11. luokkien opiskeluohjelmaan. 9. luokan harjoittelu on kulttuurialalla ja 11. luokan toinen viikko maataloudessa ja toinen sosiaalialalla.

Tiedollinen opetus

Tiedollisen opetuksen tavoitteena on herättää mielenkiinto opiskeltaviin asioihin sekä harjaannuttaa ja syventää oppilaan tietoja ja taitoja. Asiakokonaisuuksia käydään läpi tutkimuksen ja osallistumisen keinoin oppilaiden ikäkausi huomioon ottaen.

Opetuksessa oppilaita ohjataan etsimään eettisesti kestäviä ratkaisuja tämän päivän kysymyksiin.

Haasteellinen päätös steinerkoululle

12. luokka on steinerkoulun päättöluokka, jolloin opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely.

Kouluvuoden aikana jokainen tekee oman, itsenäisen päätöstyön, ja yhteisesti luokka harjoittelee ja esittää näytelmän.

Nämä kaksi tehtävää ovat luonteeltaan vastakkaisia: päätöstyönsä toteuttamisessa nuori nojautuu omiin kykyihinsä ja voimiinsa ja on yksin vastuussa lopputuloksesta, näytelmässä hänen on sitouduttava yhteiseen päämäärään ja kyettävä vastuulliseen ja toiset huomioon ottavaan työskentelyyn ryhmän jäsenenä.

Runokirja vai huopahattu?

Päätöstyön aiheen oppilas valitsee itse kiinnostuksena mukaan joko tiedolliselta, taiteelliselta tai käytännölliseltä alueelta. Työ voi olla esimerkiksi kirjallinen tutkielma, taiteellinen esitys, taideteos, käsityö tai käytännön työ siis itsenäinen luova työ miltä alalta tahansa.

Kun työt ovat valmiit ja ohjaajat ne tarkastaneet, oppilaat järjestävät töistään näyttelyn ja esittelevät ne vanhemmille, opettajille ja koulun muille oppilaille.

Woody Allenista Antti Raivioon

Näytelmässä huipentuu taiteellinen virike, jota on harjaannutettu ensimmäiseltä luokalta alkaen. Oppilaat eivät astu nyt ensimmäistä kertaa näyttämölle yhteinen näytelmähän on esitetty jo viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Myös aikaisempien vuosien lukuisat eurytmia- ja musiikkiesitykset antavat valmiuksia tähän vaativaan projektiin.

Luokka valitsee näytelmän, jakaa roolit, harjoittelee ja rakentaa lavasteet omin voimin ilman jatkuvaa ulkopuolista ohjausta. Tehtävä on vaativa ja edellyttää jokaiselta oman osuuden hoitamista mahdollisimman hyvin. Luokkayhteisön sosiaaliset suhteet ja luokkahenki tulevat punnituiksi päätösnäytelmää tehtäessä.

Vanhojentanssit kuuluvat myös kahdennentoista luokan ohjelmaan. Tanssiharjoitusten ohella oppilaat saavat aimo annoksen tapatietoutta ja kulttuurihistoriaa, ja tanssiaispäivänä he saavat olla koko koulun ihailun kohteena.

Keväällä tehdään päätösmatka johonkin ulkomaiseen kulttuurikohteeseen. Kohdemaahan tutustutaan vuoden mittaan eri aineiden tunneilla, ja hyvissä ajoin ennen matkaa kukin oppilas perehtyy johonkin nähtävyyteen ja valmistautuu ”opastustehtävään” perillä. Luokka vastaa pääosin itse matkakassan kartuttamisesta lukiovuosien aikana.

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]