Vanhemmille

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä.

Vanhempainillat sekä yhteistoiminta koulun puitteissa myyjäisineen ja juhlineen antavat vanhemmille monipuolisesti mahdollisuuksia olla mukana koulun toiminnassa.

Koulun ja kodin yhteys on lapselle arvokasta

Opettaja on vanhempien rinnalla yksi tärkeimmistä lapsen kasvattajista. Luottamus, yhteistyö ja hyvä henki luokanopettajan ja vanhempien välillä ovat yhtenäiskoulussa erityisen tärkeässä asemassa.

Kun vanhemmat tuntevat toisensa, he ovat mukana lastensa elämässä. Luokan vanhemmista muodostuu Elias-koulussa helposti oma yhteisönsä, joka luo myös lasten kasvulle ja kehitykselle hyödyllisen turvaverkon.

Kouluyhdistys

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. Yhdistyksen päättämät koulutoiminnan vapaaehtoiset ylläpitomaksut ovat:

 • 80 euroa/kuukausi/perhe luokilla 1–9
 • 95 euroa/kuukausi/perhe luokilla 10–13

Kuukausittainen koulutoiminnan ylläpitomaksu on perhekohtainen, eli maksu ei nouse, jos kouluun tulee useampia lapsia samasta perheestä. Lisäksi vanhemmat maksavat vuosittaisen kouluyhdistyksen vapaaehtoisen jäsenmaksun, jonka suuruus on:

 • 39 euroa/varsinainen jäsen/vuosi
 • 19 euroa/kannatusjäsen/vuosi

Toivomme, että molemmat vanhemmat liittyvät kouluyhdistyksen jäseniksi. Jäsenyyden kautta vanhemmat pääsevät luontevasti mukaan koulun toimintaan ja kehittämiseen. Varsinaisia jäseniä voivat huoltajien lisäksi olla koulun opettajat ja muut työntekijät.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä vaikkapa sukulaiset sekä koulun entiset vanhemmat ja oppilaat, jotka haluavat tukea Elias-koulun toimintaa. Kannatusjäsenet voivat osallistua kouluyhdistyksen kokouksiin ja heille postitetaan vuosittain koululehti ja toimintakertomus.

Liity kannatusjäseneksi

Iltapäivätoiminta

Koulumme järjestää Helsingin kaupungin ylläpitämää iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 40 lasta, siis lähes kaikki eka- ja tokaluokkalaiset. Toimintaa järjestetään koulun tiloissa ja Merimessissä, joka sijaitsee aivan koulun lähellä, Perämiehenkadulla. Ohjaajina toimivat vakituiset työntekijämme, Ressu ja Sari, sekä eka- ja tokaluokan koulunkäynninohjaajat. 

Elias-koulun iltapäivätoiminta on hyvin liikkuvaa ja ulkona ollaan paljon. Koulumme piha on pieni, mutta joskus se on hauska paikka leikkiä  ja juosta hippaa. Vipinää ja iloista menoa riittää isossa joukossa.  Lähipuistoissa ulkoillaan paljon ja toisinaan myös merenrannalla. Talvisin lasketaan mäkeä ja luistellaan.

Välipala syödään koulun ruokalassa ja siellä myös leivotaan viikoittain pienissä ryhmissä.

Merimessissä touhutaan paljon, piirretään, rakennetaan majoja, leikitään kauppaa ja kahvilaa, lueskellaan kirjoja ja tehdään pieniä esityksiä. Päivät menevät joutuisasti ja useimmiten leikit jäävät lasten mielestä kesken, kun vanhemmat tulevat heitä hakemaan.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Koulu lähettää tuleville 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajille hakuohjeet iltapäivätoimintaan. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tavoitettavissa numerosta 050 4656 334 klo 11:30–17:00

 • Jaana Ala-Könni
 • Sari Nordström

Kerhot

3.–9.-luokkalaisille on järjestetty kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan koulupäivän jälkeen läpi lukuvuoden. Tarkat tiedot kerhojen paikoista ja aikatauluista löytyvät suoraan oppilaiden lukujärjestyksistä Wilmassa.

Lukuvuonna 2020-2021 on ollut tarjolla ohjelmointi-, bändi-, kiipeily-, lautapeli- ja käsityökerho. 

Oman äidinkielen ja kotikielen opetus Elias-koulussa

Opetukseen voivat ilmoittautua monikieliset oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, sekä oppilaat, jotka ovat oppineet vieraan kielen ulkomailla asuessaan. Kotikielen opetusta järjestetään, mikäli ko. kieltä puhuvia oppilaita on enemmän kuin neljä. Opiskelun aloittaminen on vapaaehtoista.

Tavoitteena kotikielen opetuksessa on oppilaan persoonan kokonaisvaltainen kehitys, aktiivisen monikielisyyden tukeminen sekä kotikielen ylläpitäminen ja kehittäminen. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallista oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelmaa.

Kotikielen opettajina toimivat Hannes Viimaranta (venäjä), Manuela Solis Silva (espanja) ja Sanna Sherring (englanti).

Kotikieltä opetetaan kaksi tuntia viikossa Elias-koulun tiloissa oppituntien ulkopuolella. Opetusajat ja ryhmän luokkatilan näet Wilmasta.

Ilmoittautumislomakkeita kotikielen opiskelijaksi saa luokanopettajalta tai koulun kotisivuilta (www.eliaskoulu.fi/lomakkeet).

Oppimisen tuki

Opinto-ohjaaja Tiina Oksanen

Opinto-ohjaajana luokilla 9-13 toimii Tiina Oksanen. Tiina on tavoitettavissa Wilman kautta tai puhelimitse, p. 050 5849249. Opinto-ohjauksen tavoitteena on mm. oppilaan/opiskelijan opiskelutekniikan ja -menetelmien kehittäminen, itsetuntemuksen kasvaminen sekä myönteinen asennoituminen koulutyöhön ja opiskeluun.

Opinto-ohjaaja antaa tietoa työelämästä, ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä henkilökohtaisten valintojen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Opinto-ohjauksen tunneilla käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia, koulutuksellisia ja työelämään liittyviä teemoja. Opinto-ohjaaja käy yksilölliset keskustelut oppilaiden/opiskelijoiden kanssa vähintään kerran lukuvuodessa.

Luokilla 7 ja 8 opinto-ohjausta antavat luokanopettajat.

Tukiopetus

Oppilas, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opetuksesta esimerkiksi sairauden takia, on oikeutettu saamaan tukiopetusta. Myös huoltajat voivat pyytää tukiopetusta lapselleen suoraan opettajilta. Tukiopetusta antavat luokan- ja aineenopettajat yleensä koulupäivän ulkopuolella. Perusasteella viikoittaisen tukitunnin ajankohta on merkitty Wilman työjärjestykseen. Tukiopetusta voi erityisestä syystä saada myös oppitunnin aikana.

Erityisopettajat Pirkko Liimatainen ja Gitte Forsberg

Elias-koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa: Pirkko Liimatainen luokilla 1-6 ja Gitte Forsberg luokilla 8-13. Erityisopettajiin saa yhteyden Wilman kautta tai puhelimitse: 0456782808 (Pirkko) tai 0407037460 (Gitte).

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen muun opetuksen ohessa, jos hänellä on esim. vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Oppilaat/opiskelijat ohjautuvat erityisopettajalle luokanopettajan/luokanvalvojan suosituksesta tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaat/opiskelijat voivat myös itse ottaa suoraan yhteyttä erityisopettajaan. Erityisopettajat seuraavat myös opettajien tukena eri luokkien oppilaiden/opiskelijoiden oppimisessa ilmeneviä haasteita.

Pienryhmäopettajat Tiina Järnefelt ja Mika Järnefelt

Elias-koululla on kaksi pienryhmää: luokilla 5 ja 7 toimii osa-aikainen pienryhmä, Sampo-ryhmä. Ryhmää luotsaa Tiina Järnefelt. Tiinan tavoittaa laittamalla viestiä Wilman kautta tai soittamalla, p. 04577333865. 

Luokilla 7-9 toimii kokoaikainen pienryhmä, Rautasampo, jonka opettajana on Mika Järnefelt, p. 0407504979. 

Pienryhmien tarkoituksena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. 

Eurymiaterapeutti Janitta Koskinen

Erityiseurytmia on osa steinerkoulun opiskeluhuoltoa ja erityisopetusta. Se perustuu yksilöllisesti toteutettaviin liikeharjoituksiin ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Erityiseurytmia voi alkaa opettajan, vanhemman, eurytmiaterapeutin tai vaikkapa teini-ikäisen omasta toiveesta. Eurytmiaterapeuttiin saa yhteyden Wilman kautta tai puhelimitse, p. 0407386135.

Eurytmiaterapeutti pyrkii mahdollisuuksien mukaan tapaamaan kaikki pienet oppilaat ja tarjoamaan ainakin lyhyen tutustumisjakson kaikille. Oppilaat tulevat yleensä mielellään tekemään ”pikkueurytmiaa”. 

Erityiseurytmia perustuu havaintoon ja tietoon lapsen rakenteesta, taipumuksista, vuorovaikutustavoista, temperamentista ja terveydentilasta. Harjoituksissa aloitetaan siitä liikkeen laadullisuudesta, joka on lapselle luontainen. Jakson edetessä harjoittelua kehitetään suuntaan, joka antaa lapselle mahdollisuuden työstää jotakin uutta omaan olemukseensa.

Esimerkiksi vilkas lapsi iloitsee liikkuvista harjoituksista, joihin pikkuhiljaa tuodaan elementti, jolla lapsi harjoittelee olemuksensa hallintaa, rauhoittumista, impulssikontrollia ja kokoavaa voimaa.

Erityiseurytmiaa voidaan tarjota esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: keskittymisen haasteet, oppimisen haasteet, lukihäiriö, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat, unihäiriöt tai stressioireet, psykosomaattinen oireilu, ikäkausikriisit, autismin kirjo tai elämänvoimien tukena sekä motoriikan, kehon- ja tilanhahmotuksen tukena.

Kuvataideterapeutti Katri Hirsimaa

Erityiskuvataide on myös osa steinerkoulun opiskeluhuoltoa ja erityisopetusta. Erityistaide tukee lapsen kasvua ja kehitystä kuvataiteen keinoin.

Erityiskuvataiteessa välineenä käytetään kuvataiteen menetelmiä: maalaamista, piirtämistä ja muovailua savesta. Työskentelyn kautta haetaan psyykkistä ja fyysistä tukea, tasapainoa, kasvua ja kehitystä, ottaen aina huomioon myös lapsen yksilölliset tarpeet. Tärkeää on aito vuorovaikutus. Taidehetki kestää noin 25 minuuttia ja vanhempien oppilaiden kanssa yleensä vähän pidempäänkin.

Erityiskuvataidetta voidaan tarjota esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: psykosomaattinen oireilu, unihäiriöt, stressioireet, keskittymisen haasteet, ikäkausikriisi tai lukihäiriö.

Erityiskuvataideterapeuttiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tehtävä

Opiskeluhuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Opiskeluhuollosta vastaavaan opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityiseurytmisti ja opinto-ohjaaja.

Opiskeluhuolto on sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä, ja kaikille oppilaille ja opiskelijoille maksutonta tukea.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään yleisellä tasolla ja pääpaino on ennaltaehkäisevässä työskentelyssä. Tyypillisiä asioita ovat mm. luokan tai koulun ilmapiiri, työrauha, kiusaaminen ja hyvinvointi. Työskentelyyn voivat osallistua opiskeluhuoltoryhmän jäsenten lisäksi opettajat, oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat tai ulkopuoliset asiantuntijat.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon puitteissa voidaan järjestää erilaisia oppilaan ja opiskelijan hyvinvointia tulevia teemapäiviä ja tapahtumia. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja sen toteuttaminen edellyttää suostumusta.

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin, tiistai-iltapäivisin ja keskiviikkoisin 2. kerroksessa.

Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

 • Puhelin: 09 310 82020 tai 040 358 3056
 • Sähköposti: katjamari.hartman@hel.fi

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Kuraattori työskentelee lasten ja nuorten arjen sujumiseksi yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren verkostoon kuuluvien kanssa. Yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilöinä, ryhmissä ja kouluyhteisön jäsenenä.

Voitte ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos te vanhemmat olette huolissanne lapsestanne tai nuorestanne, tai hän itse haluaa tulla keskustelemaan esimerkiksi kun

 • koulunkäynti ei kiinnosta
 • koulunkäynti ei suju
 • on koulusta myöhästelyjä tai poissaoloja
 • lapsi tai nuori käyttäytyy levottomasti tai vetäytyy liikaa
 • koulukavereiden kanssa on pulmia
 • elämässä tapahtuu suuria muutoksia
 • vapaa-ajan tekemiset huolestuttavat
 • kotona on ristiriitoja tai muuta huolta

Selvitämme tilannetta yhdessä kanssanne ja etsimme siihen ratkaisuja luottamuksellisissa keskusteluissa yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Koulupsykologi Emma Vihervaara

Kouluspykologi Emma Vihervaara työskentelee Elias-koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä.

Yhteydenotot voi tehdä

 • puhelimitse puh. 0931081021 tai 040 8440384
 • Wilman kautta
 • sähköpostitse emma.vihervaara@hel.fi.

Koulupsykologitoiminnan tarkoituksena on psykologisin menetelmin tapahtuva oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja muun hyvinvoinnin edistäminen niin peruskoulussa kuin lukiossa. Tätä varten koulupsykologi tarjoaa oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neuvottelu- ja ohjauspalveluita. Työn pääpainopisteenä ovat oppilaiden kanssa käytävät yksilökeskustelut, neuvottelut huoltajien kanssa sekä yksilötutkimukset oppilaille. Koulupsykologi tekee yhteistyötä opettajien ja muun koulun henkilökunnan kanssa sekä ohjaa oppilaita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Oppilaat voivat ohjautua koulupsykologin luokse omasta, vanhempien tai opettajan aloitteesta. Oppilaalla on itsellään oikeus päättää haluaako hän tavata koulupsykologia. Yleisimpiä tapaamissyitä ovat mm. oppimiseen, mielialaan, jännitykseen, ahdistukseen tai levottomuuteen liittyvät syyt. Myös kaveri- ja perhesuhteet ovat yleisiä syitä koulupsykologin luokse ohjautumiseen.

Kouluterveydenhoitaja Anni Jurmo

Kouluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Oppilaat ja opiskelijat ovat oikeutettuja kouluterveydenhuollon palveluihin asuinkunnasta riippumatta. Lääkäri on koululla kerran kuukaudessa ja terveydenhoitaja kolmena päivänä viikossa. 

Terveydenhoitaja työskentelee Elias-koululla 2. kerroksessa tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä.

Yhteydenotot voi tehdä:

Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain, ja lääkäri 1.lk:n, 5.lk:n, 8.lk:n ja 11.lk:n tarkastuksissa sekä aina tarvittaessa. Tarkastuksista tiedotetaan kotiin kirjallisesti. Vanhemmat kutsutaan laajoihin terveystarkastuksiin luokilla 1, 5 ja 8.

Terveystarkastuksissa seurataan fyysistä kasvua, painon ja pituuden muutoksia, seulontatutkimuksin näköä ja kuuloa, keskustellaan terveystottumuksista jne. Rokotusohjelma pidetään ajan tasalla vanhempien toivomusten mukaisesti.

Koulutapaturmat ohjataan koulun alueen tai oppilaan omalle terveysasemalle. Muissa sairastapauksissa hakeudutaan omalle lääkärille tai terveysasemalle.

Hammashuoltoon kutsutaan helsinkiläiset peruskouluikäiset, muissa kunnissa asuvat varaavat itse ajan oman kunnan hammashuoltoon, samoin kuin lukioikäiset. Hammastapaturmien sattuessa kouluaikana kaikki oppilaat ohjataan hammashuollon päivystykseen.

Koulutapaturmien varalta oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu kouluaikana ja koulumatkoilla.

Kuvia koulun arjesta

Galleria