Elias-koulun opetussuunnitelmasta

Opetussuunnitelman tavoitteiden perustana on inhimillinen kasvu. Inhimillisen kasvun lähtökohta on ihminen itse. Kasvun päämäärä on toisaalta yksilöllisten piirteiden ja toisaalta ihmiseksi kasvun yleisten lainmukaisuuksien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

Elias-koulun opetussuunnitelma perustuu steinerkouluille yhteisiin lähtökohtiin, ja se sisältää myös perusopetus- ja lukiolaissa säädetyt opetussuunnitelman perusteet.

Opetussuunnitelman sisältö ja oppiaineiden ryhmittely vuosiluokittain ottaa huomioon kehityksen ikäkausittaiset vaiheet sekä yksilölliset tarpeet.

Ikäkausikehityksen pääpiirteet

Koulukypsyys

Lapsen kouluvalmiudet ovat olemassa, kun hän on saavuttanut yksilöllisessä kehityksessään sekä älyllisen että tunne-elämän kypsyyden ja kun hän on sosiaalisessa kehityksessään valmis irtautumaan yksilö- ja perhesidonnaisesta toiminnasta. Lapsella täytyy olla valmius astua perheestä kouluyhteisöön.

Ensimmäiset kouluvuodet

Kuudennen ja seitsemännen elinvuoden vaiheilla lapsessa tapahtuu merkittävä muutos. Lapsessa kehittyvät muistin ja mielikuvituksen voimat ja hänellä on tarve rytmiseen kokemiseen.

Tässä vaiheessa tiedolliselle ainekselle annetaan mielikuvitukseen vetoava kuvallinen (mielikuvallinen, esim. sadut ja kertomukset) muoto, jonka lapsi pystyy omaksumaan, ja rytmi on mukana kaikessa: oppitunnissa, koulupäivässä, kouluviikossa. Käsitteellinen selittäminen on tässä iässä vielä vierasta, sen sijaan jäljittely ja ulkoa oppiminen on vielä luontaista.

Yhdeksännen ja kymmenennen ikävuoden välillä tapahtuu lapsen kehityksessä tärkeä käänne. Hän alkaa kokea itsensä erilliseksi ympäristöstään ja kasvattajastaan ja alkaa etsiä perusteluja kasvattajiensa auktoriteetille. Tässä vaiheessa on tärkeää löytää ymmärtäväisiä ja luottamusta herättäviä vastauksia lapsen kysymyksiin.

Kun opetus suunnataan taiteellisesti, tunne-elämän kautta tapahtuvaksi, voivat kognitiivinen ja toiminnallinen elementti liittyä tasapainoisesti toisiinsa. Kun oppimisprosessiin osallistuu koko ihminen ajatuksen, tahdon ja tunteen kautta, tämän kokonaisvaltaisen opetuksen menetelmin voidaan turvata lapsen fyysinen terveys sekä torjua kouluväsymystä.

Murrosiän vuodet

Siirtymä murrosiän kautta nuoruusikään on valtava ruumiillinen ja sielullinen muutosprosessi. Nuori tuntee joutuneensa tutusta ja turvallisesta maailmasta outoon ja uhkaavaan maailmaan. Reaktiona voi olla kääntyminen sisäänpäin tai raju kapina ulkomaailmaa vastaan.

Tässä vaiheessa opetuksen ja kasvatuksen täytyy kyetä vastaamaan nuoren kysymyksiin ja tekemään maailma järkevällä tavalla ymmärrettäväksi. Tarvitaan syventävää opetusta, joka avaa laajoja näköaloja eri suuntiin; opetusta, joka herättää mielenkiintoa ja rakkautta maailmaa kohtaan sekä antaa uskoa jokaisen omaan kykyyn toimia oikeaksi katsomiensa asioiden hyväksi.

Oman identiteetin etsintää

Kahdeksattatoista ikävuottaan lähestyvä nuori tulee kehityksessään oman identiteettinsä tiedostamisvaiheeseen. Hän kykenee arvioimaan toimintamahdollisuuksiaan maailmassa, mm. tulevaan ammatinvalintaansa liittyviä vaihtoehtoja.

Viimeisinä kouluvuosina opetus tähtää kokonaisvaltaiseen elämänalueiden esittelyyn sekä tiedollisesti että mahdollisuuksien mukaan myös kokemuksellisesti. Nuorta koulutetaan oman arvostelukyvyn käyttöön ja työtehtävien avulla harjaannutetaan sellaista velvollisuudentuntoa, jota tarvitaan työelämässä.

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]