Elias-koulun hallinnosta

Elias-koulun hallinnosta vastaa rehtori. Rehtorin esimiehenä toimii Elias-koulun kouluyhdistys ry:n johtokunta. Kouluun liittyvissä kehittämisasioissa, kysymyksissä ja haasteissa voitte kääntyä rehtorin puoleen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Elias-koulun hallintomalli on yhteisöllinen. Opettajakunta käsittelee rehtorin, opettaja- ja oppilaskunnan tai vanhempaintoimikunnan esille nostamat pedagogiset asiat, rehtori vastaa hallintoasioista. Talousasioissa päätöksen tekee johtokunta rehtorin ja talouspäällikön esittelyn perusteella.

Kouluyhdistys

Elias-koulua ylläpitää Elias-koulun kouluyhdistys ry. Yhdistys on saanut valtioneuvostolta luvan toimia koulutuksen järjestäjänä ja yhdistys saa valtion tukea toimintaansa. Kouluyhdistyksen toiminta painottuu taloudellisiin sekä koulun tiloihin liittyviin asioihin, eikä se puutu koulun sisäiseen toimintaan kuten opetukseen. Yhdistys toimii kaikkien koulussa työskentelevien virallisena työnantajana. Yhdistyksen toiminta on yhdistyslainsäädännön alaista eli yhdistyksen kokoukset ovat sen ylimmät päättäjät. Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokunnan hoitamaan yhdistyksen asioita.

Johtokunta

Koulun johtokuntana toimii kouluyhdistyksen johtokunta, johon jäsenet valitaan kouluyhdistyksen kokouksessa, täydennettynä rehtorilla ja kahdella opettajajäsenellä, jotka opettajakunta valitsee keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta ohjaa ja valvoo koulun toimintaa talouteen ja taloushallintoon kuuluvissa asioissa sekä edustaa koulua viranomaisiin ja muihin koulun ulkopuolisiin tahoihin asioissa, jotka eivät kuulu opetuksen tai kasvatuksen piiriin.

Johtokunta mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja johtosäännön, vahvistaa opettajien valinnat, vahvistaa opettajien ja muun henkilökunnan palkkauksen perusteet ja palkat, hyväksyy talousarvion ja antaa sen kouluyhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi sekä valvoo, että valtionosuudet ja muut avustukset haetaan ja niistä tehdään asianmukaiset tilitykset.

Opettajakunta ja valmisteleva toimikunta

Opettajakuntaan kuuluvat koulussa opetusta antavat vakinaiset opettajat ja tuntiopettajat.

Opettajakunta valitsee lukuvuodeksi kerrallaan valmistelevan työryhmän, joka valmistelee opettajankokoukseen tulevat asiat.

Opettajakunta kokoontuu viikoittain torstaisin. Valmisteleva toimikunta kokoontuu viikoittain rehtorin johdolla.

Opettajakunnan tehtävänä on mm. käsitellä seuraavat asiat

  • ohjata ja valvoa opetus- ja kasvatustyötä sekä erityisesti valvoa, että koulun kasvatusmenetelmiä sovelletaan oppilaiden parhaaksi
  • edustaa koulua viranomaisiin ja muihin tahoihin asioissa, jotka kuuluvat pedagogisen hallinnon piiriin
  • pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin sekä muihin koulun pedagogiikasta kiinnostuneisiin järjestämällä vanhempien kokouksia, tiedotustilaisuuksia ja näyttelyitä
  • kehittää jatkuvasti koulun kasvatus- ja opetusmenetelmiä
  • oppilaaksi ottaminen
  • pedagogisen henkilöstön valinnat ja muu pedagoginen henkilökunta ja esittää valinta johtokunnan vahvistettavaksi
  • pedagoginen arviointi sekä arviointien keskeisten tulosten julkistaminen

Retorin tehtävänä on huolehtia, että opettajakunta viipymättä käsittelee sille kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

Rehtori edustaa koulua suhteessa viranomaisiin myös kaikissa opettajakunnan toimialueeseen kuuluvissa asioissa. Näitä ovat mm. erilaiset tilastointiin, lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät kysymykset, allekirjoitukset, arkistointi ja työtodistukset. Rehtori toimii läheisessä yhteistyössä johtokunnan ja oppilashuollon kanssa sekä suorittaa muut opettajakunnan hänelle osoittamat tehtävät.

Steinerkoulun hallinnon periaatteista

Steinerkoulun opettajana, työntekijänä, johtokunnan jäsenenä ja rehtorina toimiminen on luottamustehtävä. Rooli on pikemminkin palvelijan kuin isännän rooli. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman turvallinen, tarkoituksenmukainen, viihtyisä ja toimiva ympäristö lasten ja nuorten opiskelulle.

Steinerkoulun hallinnon taustalla on ajatus, että jokaisella, joka vastuullisesti sitoutuu koulun toimintaan, tulee olla mahdollisuus osallistua myös päätöksentekoon. Kysymys on toisaalta oikeudesta, jossa jokaisella on mahdollisuus demokratian hengessä vaikuttaa päätöksiin, toisaalta tällä on vaikutusta myös päätösten sisältöön, ei vain siihen, hyväksytäänkö vai hylätäänkö joku esitys. Opettajat toimivat kukin vuorollaan opettajainkokouksen puheenjohtajana, mikä pitää kollegion vastuunkannon vireänä. Koulu on oppimisen ja kasvun paikka, ja steinerkoulussa oppiminen on sisäänrakennettu myös opettajayhteisön hallintoon.

Oppilaat ja vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulun kehittämisessä. Oppilaiden vanhemmat muodostavat johtokunnan sekä osallistuvat erilaisiin työryhmiin, kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Kaikki osallistuvat yhdessä päätöksentekoon, tekevät aloitteita, suunnittelevat ja toimivat kouluyhteisössä aktiivisina jäseninä. Oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä sekä opettajien että rehtorin kanssa.

Kouluyhdistys ja maksut

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. [...]

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä [...]

Varainhankinta

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Vanhempainyhdistyksen varainhankintaryhmä tiedottaa tapahtumista Facebookissa [...]

Vuoden tapahtumat

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Tarjolla on aina monenlaista herkkua [...]

Vanhemmuus on aktiivista

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä. Se vaatii kenties tavallista enemmän aikaa ja sitoutumista, mutta myös palkitsee työn mielekkyydellä ja [...]

Mikä on Elias-koulu?

Elias-koulu on osa kansainvälistä koululiikettä, jonka alkuunpanija oli itävaltalainen Rudolf Steiner, joka perusti Waldorf-Astorian tehtaan työläisten lapsille uudenlaisen koulun v. [...]

Elias-koulun hallinnosta

Elias-koulun hallinnosta vastaa rehtori. Rehtorin esimiehenä toimii Elias-koulun kouluyhdistys ry:n johtokunta. Kouluun liittyvissä kehittämisasioissa, kysymyksissä ja haasteissa voitte kääntyä rehtorin [...]