Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle.

Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan eteenpäin ohjaaminen.

Oppilaan tilanteen havainnoiminen ja seuraaminen.

Tiedottaminen niille henkilöille, joiden työtehtävät tietoa edellyttävät (Tietosuojalaki). Huoltajat ovat aina tiiviisti mukana oppilashuollon toiminnassa.

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuoltoryhmä (OHR) suunnittelee, kehittää ja koordinoi oppilashuoltoa. Lukuvuodeksi kerrallaan laaditaan oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon kehittämisen tavoitteena on selkiyttää ja systematisoida tehostetun ja erityisen tuen käytäntöjä, kuten etenemisprosessia, kirjaamisperusteita ja -sisältöjä ja lisätä sekä huoltajien että koulun henkilökunnan tietoisuutta tukimuotojen vaihtoehdoista.

Opiskelijahuoltoryhmän (OHR) jäsenet ja heidän tehtävänsä

Rehtori: vastuuhenkilö, tiedon kulkeminen, lomakkeet, ryhmän puheenjohtaja

Erityisopettajat: yleinen ja erityinen tuki, tehostettu tuki, testit, informaatio, tuen koordinointi, luki-testaus, puheterapia

Maalaus- ja eurytmiaterapeutit: Terapia oppilaille sekä tehostetun että erityisen tuen vaiheissa

Terveydenhoitaja: Terveydelliset kysymykset, yhteydenpito koululääkäriin, psykologiin ja terveydenhuollon verkostoihin

Pyskologi: Henkisen hyvinvoinnin tuki

Opinto-ohjaaja: opintojen ohjaus ja huolen esille tuominen oppilashuoltoryhmälle lukiossa

Opettajat: oppitunneilla havaitut huolen aiheet, huolen esille tuominen, osallistuminen ryhmään. Opettajat osallistuvat oppilashuoltoryhmän kokouksiin sopimuksen mukaan tai tarvittaessa.

Oppilashuoltoryhmän kokoontumisajat:

Perusasteen OHR kokoontuu kerran viikossa, lukion OHR kokoontuu joka toinen viikko.

Oppilashuollon kokousten pöytäkirja

Oppilashuollon kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään jokaisen tukipäätöksen osalta sovitut toimenpiteet ja vastuuhenkilö(t).

Miten oppilashuolto näkyy oppilaille Elias-koulussa?

Opinto-ohjaus, tukipalvelut (tukiopetus, maalausterapia, hoitoeurytmia), erityiset opetusjärjestelyt, oppimisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa, henkilökohtaisten kriisitilanteiden huomioiminen, muut opiskelua vaikeuttavat tekijät huomioidaan, tuen piiriin ohjaaminen helpottuu.

Oppilashuollon yleisenä teemana kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen

Koulun toimintakulttuuri: Selkeä työnjako, toimintaohjeet, etenemismallit (kuka, mitä, missä, milloin), yhteisölliset toimintatavat

Ennaltaehkäisevä toiminta: tiedon jakaminen, selkeät ohjeet ja säännöt, kyselykartoitukset, OHR, valistustyö, yhteiset tapahtumat, avoin ilmapiiri, tutor-toiminta, tiedottaminen jne.

Tapaturmien ehkäiseminen ja hoitaminen: Vakuutukset, henkilökunnan ensiaputaidot, yhteystiedot ensiapuun, korvausvelvollisuudet

Päihdesuunnitelma: Tupakka, alkoholi, huumeet, lääkkeet, tilastot päihteiden käytöstä, päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen, mihin ohjataan eteenpäin

Mielenterveys: Miten autetaan eteenpäin, tiedon jakaminen, koulutusta häiriöiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen

Tukipalveluiden järjestäminen: Lomakkeet, päätöksenteko, tukitoimien tarpeen määritteleminen

Kiusaamistapausten käsittely: puututaan heti, tapauksen kirjaaminen, asianosaisten kuuleminen, ratkaisukeskeinen lähestymistapa, ei syyttelyä, ohjataan eteenpäin, selkeät, yhtenäiset seuraamukset

Kriisitilanteiden ennaltaehkäiseminen ja hoitaminen: Kriisiryhmä, turvallisuussuunnitelma, koulutuksen järjestäminen kriisitilanteiden varalta, tiedottaminen kriisitilanteissa, kriisin jälkihoito (arviointi, tuki), tiedon jakaminen mahdollisista kriisitilanteista, mallit ja ohjeet lähetettävistä viesteistä /käsittelymalleista, koulun toimintakyvyn varmistaminen kriisitilanteessa, palautuminen normaalitoimintaan.

 

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle. Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan [...]

Koulupsykologi Sofia Lindgren

Kouluspykologi Sofia Lingren työskentelee Elias-koululla keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä. Yhteydenotot voi [...]

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa. Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Puhelin: 09 310 82020 tai [...]

Iltapäiväkerho

Vuosittain kymmenet ja kymmenet lapset ovat saaneet kirmata, leikkiä ja kartuttaa sosiaalisia taitojaan koulutyön jälkeen. Alussa lapsia oli vain 15 [...]

Kerhot

Iltapäiväkerho 1. ja 2. luokkalaisille toimii Elias-koulun ja Merimessin tiloissa ma–pe alaluokkalaisten koulupäivän jälkeen klo 17 saakka. Iltikseen ilmoittaudutaan Opetusviraston lomakkeella. [...]

Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, [...]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja [...]

Elias-koulu = KiVa Koulu

Jokaisella ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi – jokaisella ihmisellä on myös kyky ja lahja antaa näitä laatuja muille. [...]